Проект: BG05M9OP001-1.008-2226-C02 Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООДline


Европейски съюз

Цел: Създаване на по-добра работната среда в "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД, чрез интегриране на система за управление на човешките ресурси и осигуряване на социални придобивки - по-качествени работни места.

Кратко описание: С реализацията на настоящия проект се цели подобряване на работната среда на заетите лица в "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД"- обща целева група, чрез идентифициране на техните нужди и проблеми и прилагането на мерки за решаването им. За постигане на целите заложени в стратегията за развитие на фирмата по проекта ще се разработи и внедри информационна система за управление на човешките ресурси, съобразена със специфичните характеристики на структурата на персонала. С изпълнение на проектните дейности ще се инвестира и в човешки капитал посредством мерки в подкрепа удължаването на трудовият живот на по-възрастните служители (над 54 години). Реализацията на проекта също така ще подобри професионалния и здравния статус целевата група, чрез превенция на риска - закупуване на ЛПС и колективни средства за защита. За повишаване на мотивацията и преодоляване на стреса в проекта е предвидено обособяване на места за спорт и хранене Създаването на социални придобивки е насочено изцяло към удовлетворяване необходимостта на целевата група от съчетаване на личния и професионалният живот. Очакван резултат от изпълнението на дейностите по проекта е подобряване качеството на работните места в предприятието успоредно с удовлетворяване на потребността на "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД от повишаване производителността на труда на служителите в дългосрочен план. Основни дейности по проекта са:

1. ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ;

2. ЗАКУПУВАНЕ НА ЛПС И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО;

2. ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА;

3. ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА СПОРТ И ПОЧИВКА;

4. ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ;

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Резултати:
- Въведени гъвкави форми на труд - сумарно отчитане на работното време и споделено работно място;
- Разработен и въведен в предприятието софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието - 1бр.;
- Оптимизиране на системата за управление на човешките ресурси в дружеството;
- Създаване на условия за удължаване на трудовият живот на по-възрастните работници - над 54г. възраст;
- Осигурена възможност за съчетаване на личните и професионалните ангажименти;
- Повишаване производителността на труда на целевата група;
- Подкрепени политики на ЕС в областта на околна среда и ресурсната ефективност;
- Въведени гъвкави форми на заетост - споделяне на работното място и сумарно отчитане на работното време;
- Създадено междинно ръководно звено в предприятието;
- Осигурена възможност за удължаване на трудовият живот за по-възрастните работници (над 54 години)
- Създаден добър модел за съчетаване на лично време и работните ангажименти;
- Доставени колективни средства за защита - 3бр.;
- Осигурени безопасни и здравословни условия на труд за представителите от целевата на длъжност "заварчик" - 3бр.;
- Доставено оборудване и извършени СМР;
- Обособено място за спорт - фитнес зала - 1бр.;
- Създадено място за хранене - 1бр.;
- Създадена възможност за съвместяване на личния и професионалния живот;
- Осигурена достъпна архитектурна среда за 1бр. лице с увреждания част от целевата група;
- Осигурени предпоставки за повишаване производителност на труда;
- Отбелязана финансовата подкрепа на Европейският съюз за реализацията на проекта;


 

Copyright © 2013 | Изграден от Sliven.NET